รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : การระดมความคิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รายละเอียด : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์ซิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด (จังหวัดระยอง) โดยมีเป้าหมายพัฒนา/ยกระดับนิคมอุตสาหกรรม สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาประเด็นพัฒนาใน 5 มิติ 22 ด้าน คือ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และ มิติบริหารจัดการ และได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Stakeholder Participation) ในวันจันทร์ ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
ภาพกิจกรรม