บจก.ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป
รายละเอียด
ประกอบอุตสาหกรรม โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม(Hazardous and non- hazardous waste) การคัดแยกขยะไม่อันตราย และล้างถังปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี แยกสารปรอทจากกากของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการขจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ ทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน วัตถุดิบทดแทน การรีไซเคิลไส้กรองน้ำมัน และการรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์
ประเทศ 100 %
ที่อยู่ -
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7420 6049 หมายเลขโทรสาร 0 7420 6050
อีเมล์ เว็บไซต์
หมายเหตุ เปิดแล้ว
บุคคลติดต่อ
ชื่อ-สกุล คุณพิพัฒน์ ฉันแต่ง ตำแหน่ง ผู้จัดการ
อีเมล์ -
หมายเลขโทรศัพท์ 074-206049 หมายเลขโทรสาร 074-206050
หมายเหตุ
ย้อนกลับ