โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่ภูมิภาค กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กนอ. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเเห่งเเรกที่ภาคใต้ ในจังหวัดสงขลา
เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้ ในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อปี 2527
    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง อุตสาหกรรม ได้รับนโยบายจากรัฐบาล มีหน้าที่ในการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมโรงงานต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งง่ายต่อการควบคุม และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
     
1. เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นศูนย์พัฒนาความเจริญไปสู่ภาคใต้
 
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ แรงงานในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงในชายแดนภาคใต้มากขึ้น
 
3. สร้างโอกาสการจ้างงานและเพิ่มรายได้ในภาคการผลิต และบริการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศ
 
4. สร้างความเจริญด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับภูมิภาคนี้
1. ให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
2. การให้บริการข้อมูลด้านการลงทุน การอนุมัติ/อนุญาต และด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ   โดยคำนึงถึงความสะดวก 
    รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
 
3. เชิญชวนนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
 
4. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแก่จังหวัด  ท้องถิ่น   ประชาชน และชุมชนโดยรอบ โดยการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่   
    บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กนอ.