ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service Center) รวมการให้บริการพิจารณาอนุญาตใช้ที่ดินการก่อสร้างอาคาร
การประกอบอุตสาหกรรมและการอนุญาตสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไว้ ณ จุดเดียว เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ
ในการดำเนินการขอจัดตั้งโรงงาน

- การขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และการขอรับสิทธิประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรม
- การขออนุญาต/อนุมัติ และการขอรับสิทธิประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรม