- ถนนสายประธานเขตทาง 40 เมตร ผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
    14  เมตร จำนวน 4 ช่องทางจราจร ถนนสายรองเขตทาง 30เมตร
 
   - สถานีย่อยขนาดเเรงดันไฟฟ้า 2X50 MVA สามารถจ่าบไฟฟ้า ขนาด
    เเรงดัน 33 KV โดยให้บริการได้ไม่ต่ำกว่า 60 kva / ไร่
   
 
   - มีอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 2,000,000 ลบ.ม ซึ่งจะสามารถบริการเเก่
    โรงงานอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสหกรรมอย่างเพียงพอ โดยสามารถให้บริการ
    น้ำได้ ประมาณ 10 ลบ.ม./ไร่/วัน
 
   - ขนาดสายบริการ จำนวน 2,048 เลขหมาย จาก TT&T เเละ ทศท.
  
 
   - ระบบ Activated Sludge เเบบ Extened Aeration รองรับ
    ได้ 3,000 ลบ.ม./วัน
 
 อัตราค่าบริการ
ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก - เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 800 บาท/ไร่/เดือน
- เขตประกอบการเสรี 1,000 บาท/ไร่/เดือน
ค่าน้ำประปา 14 บาท/ลบ.ม.
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

9.50 ลบ.ม. (ค่าเฉลี่ยที่ BOD 500 มก./ล.)
4.40 ลบ.ม. (ค่าเฉลี่ยที่ BOD 500 มก./ล.)
( ใช้สูตรในการคำนวณ :
TC = 100 + 4.19Vi + 10.63ViSi/1000 + Cp )

ค่าไฟฟ้า ตามอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. (ได้รับส่วนลด 10% เป็นเวลา 5 ปี)
ค่าโทรศัพท์ ตามอัตราค่าบริการของบริษัท TOT และ/หรือ TT&T ที่ใช้
ค่าน้ำดิบ ขึ้นอยู่กับการใช้น้ำ ดังนี้
การใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน) อัตราค่าน้ำดิบ (บาท/ลบ.ม.)
       0 - 2,500 5.00
2,501 - 5,000 5.50
  5,001 - 10,000 6.00
10,001 - 15,000 6.50
15,001 - 20,000 7.00
20,001 - 25,000 7.50
> 25,000 8.00