(1) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
  (2) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวที่เป็น ช่างฝีมือ คนงานเข้าไปอยู่ และ ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมได
  (3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศได้ 
  1. สิทธิประโยชน์
  • ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี จะได้รับสิทธิประโยชน์โดยไม่กำหนดเงื่อนไขการส่งออกสินค้าออกไปนอกราชอานาจักรและได้รับความสะดวกมากขึ้นในการนำของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี
  • ของที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรเพิ่มขึ้น
  • ลดภาระภาษี สำหรับการนำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้หรือ จำหน่ายภายในประเทศ หากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นมมีส่วนผสมหรือ ส่วนประกอบของวัตถดิบที่ผลิตในประเทศ โดยที่วัตถุดิบที่นำเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิ์ได้คืน หรือยกเว้นอากร ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำราคาวัตถุดิบนั้นๆ มาคิดค่าภาษีอากร
  • ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. กนอ. เช่นเดิมด้วย ดังนี้
    • สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้าเขตประกอบการเสรี อาทิ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ ส่วนประกอบ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเขตประกอบการเสรี
    • สิทธิประโยชน์ทั่วไป ประกอบด้วย สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดิน การนำช่างเทคนิค ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน การนำครอบครัวและผู้อยู่ในอุปการะเข้ามาอยู่ในประเทศ และการโอนเงินตราต่างประเทศกลับประเทศได้
  2. ความสะดวกในการประกอบการ 
 
  • อำนวยความสะดวกในการนำสินค้าและวัตถุดิบเข้ามาในประเทศและเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าหรือบริการ โดยไม่จำกัดว่าผู้ประกอบกิจการต้องเป็นผู้นำเข้าเท่านั้น
  • การนำของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับความสะดวกมากขึ้นโดยได้รับการยกเว้นการขอ หรือมีใบอนุญาตนำเข้าและการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมายอื่น ตลอดจนการประทับตราหรือเครื่องหมายใดๆ สำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตประกอบการเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออก
 
  (1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ใช้ ในการก่อสร้างโรงงานและอาคารต่างๆ
  (2) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
  (3) ได้รับการยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าที่ ส่งออกรวมทั้งผลิตภัณฑ์พลอยได้ และสิ่งอื่นที่ได้
      จากการผลิต
  (4) ได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร สำหรับของที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้ได้รับ ยกเว้นหรือ คืนค่าภาษีอากร เมื่อได้ส่งออกไปนอก
      ราชอาณาจักร ซึ่งถึงแม้มิได้มี การส่งออก แต่ได้เป็นการนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี