ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม ครั้งที่2/2556รายงานการประชุมครั้งที่ 2_2556.pdf
วารสารนิคมอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ฉบับที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 56)วารสารนิตม ปีที่3 เล่มที่2 ลดขนาด.pdf
ประกาศ กนอ. เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมฯปก.กนอ.ที่ 79_2554 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตฯ มูลฝอย.pdf
แผนป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 29 ต.ค. 56.pdf
 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ดิน.pdf
แบบฟอร์มทั่วไป
ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอยรายเดือน.xls
คำขอ
การเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารการเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร.pdf