ข้อมูลประกอบการลงทุน
-
กฎหมายประกอบการลงทุน
 กฎหมายที่นักลงทุนควรรู้http://www.ieat.go.th/ieat/index.php?option=com_docman&Itemid=137&lang=th
 ประกาศกรมศุลการกร ที่ 29/2546 เรื่อง กำหนดเส้นทางขนส่งของระหว่างท่าหรือที่ที่นำของเข้าหรือส่งออกกับเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ประกาศศุลกากร เส้นทางขนส่งจากนิคมฯภาคต้.doc
สิทธิประโยชน์
 เขตส่งเสริมการลงทุนhttp://www.boi.go.th/thai/about/boi_privileges_by_location.asp